Privacy Policy & Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

My Future Home : Het platform waarop vastgoedzoekertjes kunnen geplaatst worden.
De Gebruiker : Iedereen die gebruik maakt van de website, met of zonder registratie.
Verkoper of Verhuurder : De persoon die (in eigen naam, als makelaar, tussenpersoon, …)  een pand te koop of te huur aanbiedt door het plaatsen van een zoekertje op dit platform.

Artikel 2. Registratie & Gebruik

2.1 De gebruiker aanvaardt bij registratie deze voorwaarden.

2.2 Om u te registreren als gebruiker dienen wij te beschikken over volgende zaken

 • een gebruikersnaam
 • emailadres

2.3 De gebruiker staat in voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Het emailadres en bijbehorend wachtwoord blijven eigendom van de gebruiker en kunnen niet worden overgedragen aan andere personen.

2.4 Na registratie wordt uw account door My Future Home al dan niet geactiveerd. Zelfs na activatie behoudt My Future Home het recht deze zonder opgave van reden opnieuw te desactiveren en/of te verwijderen.

2.5 Uw persoonlijk meegedeelde informatie wordt enkel gebruikt voor de correcte werking van dit platform en volgens de voorwaarden opgelegd door De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR).

Artikel 3. Publicatie van vastgoed

Het plaatsen van een zoekertje is volledig kosteloos en er worden geen kosten aangerekend voor- tijdens of na publicatie van het zoekertje.
Publicatie van vastgoed gebeurt op manuele en/of automatische manier.
Gebruikers plaatsen hun vastgoed manueel via My Future Home na inloggen/registratie op het platform.
Gebruikers die zich registreren als makelaar/vastgoedprofessional genieten van een automatische import van hun vastgoedaanbod dmv een scrape van de website van het vastgoedkantoor. Minstens 1x per week wordt het aanbod geactualiseerd zodat het meest recente aanbod actief blijft op My Future Home. Deze dienstverlening is volledig gratis. Makelaars die geen automatische import wensen kunnen deze service stopzetten dmv een e-mail naar jan@myfuturehome.be te sturen.
Vastgoedprofessionals blijven ook de mogelijkheid genieten om hun vastgoed manueel op te laden/aan te passen op onze website.
Het zoekertje zal maximaal 4 maanden online staan op www.myfuturehome.be ; nadien wordt het zoekertje van de servers verwijderd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 My Future Home voorziet enkel een platform voor het online promoten van je pand. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of correctheid van de zoekertjes geplaatst door een verkoper.

4.2 Hoewel My Future Home er alles aan doet om de informatie die meegedeeld wordt op het platform zo volledig en correct mogelijk te vermelden, kan My Future Home niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden van de vermelde zoekertjes. De gebruiker erkent dat My Future Home slechts fungeert aan aanbieder van een platform.

4.3 My Future Home is niet verantwoordelijk voor eventuele technische pannes die het platform ondervindt.

4.5 De gebruiker, noch de verkoper kan een vergoeding vorderen voor directe of indirecte schade die geleden wordt bij het gebruik van dit platform.

4.6 My Future Homee kan niet aansprakelijk worden gesteld bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Al het materiaal dat op de website geplaatst wordt, hetzij teksten en afbeeldingen, etc…, aangeleverd door de verkoper, vallen onder diens verantwoordelijkheid. De verkoper is steeds verantwoordelijk voor de zoekertjes die hij aanbiedt, garandeert de echtheid ervan en garandeert dat hij beschikt over de intellectuele eigendomsrechten die erop rusten (foto’s, teksten, …).

4.7 Bij vastgestelde onregelmatigheden zal de gebruiker zich richten tot de verkoper, doch zal hij My Future Home hiervan op de hoogte brengen zodat deze indien nodig tijdig stappen kan ondernemen.

 

Privacy Policy

Deze verklaring wordt gemaakt in overeenstemming met de geldende GDPR wetgeving (“GDPR”), zoals van kracht in België.

Indien u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met My Future Home via gdpr@myfuturehome.be.

Definities gehanteerd hieronder hebben dezelfde betekenis als bepaald in de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

Artikel 1. Hoe verzamelt My Future Home persoonsgegevens?

My Future Home verzamelt en verwerkt persoonsgegevens afhankelijk van de relatie die het met u heeft.

My Future Home verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die u zelf geeft, zoals bijvoorbeeld bij het plaatsen van een zoekertje, wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of ander communicatiemateriaal, wanneer u een download vraagt van een van onze beschikbare documenten, wanneer u een aanvraag doet in verband met onze dienstverlening.

De gegevens die My Future Home van u verzamelt kunnen in principe de volgende zijn :
– uw naam (voor- en familienaam),
– adresgegevens, e-mail adres,
– telefoonnummer
– IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website.

Voor zover dit vereist is, of als gevolg van het verzamelen van persoonsgegevens ons opgelegd door de wet, verzamelen wij ook gegevens omtrent het geslacht, de geboortedatum en de geboorteplaats.

In sommige gevallen zijn uw gegevens toegevoegd aan de My Future Home databank via informatie die ontvangen of opgezocht werd via andere kanalen, zoals opzoeking op publiek toegankelijke zoekmachines, sector specifieke nieuwsbrieven, sociale media en de websites van uw huidige werkgever of opdrachtgever.

Artikel 2. Hoe gaat My Future Home om met persoonsgegevens?

My Future Home verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (General Data Protection Resolution – GDPR).

My Future Home gebruikt de persoonsgegevens die het verzamelt voor het volgende doel en op basis van de volgende grondslag :

 • De levering van onze diensten : in het kader van de diensten die u aan My Future Home en derden dienstverleners, aangesteld door My Future Home, vraagt te leveren;
 • Het beheer van de boekhouding, het verzenden van facturen per e-mail;
 • Voor het bieden, personaliseren, meten en verbeteren van onze marketing : My Future Home ijvert er voortdurend voor haar diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor ondernemingen, cliënten en potentiële cliënten en hen daarover te informeren. Daarom is het het (gerechtvaardigd) belang van My Future Home om te achterhalen waarop u klikt en wat u vindt van onze dienstverlening. Om deze reden verwerkt My Future Home uw persoonsgegevens om u :
  • nieuwsbrieven of ander gelijkaardig communicatie- en promotiemateriaal te versturen. Elke nieuwsbrief geeft u opnieuw de mogelijkheid om u uit te schrijven.
  • te informeren over extra diensten, evenementen, aanbiedingen, promoties en voordelen;
  • uit te nodigen feedback te geven over onze diensten;
  • uitnodigingen voor evenementen, webinars,…

Artikel 3. Delen van persoonsgegevens met derden – Internationaal gegevenstransfer

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Transfer van persoonsgegevens buiten de EU/EER gebeurt met respect van de gegevensbeschermingswetgeving.

Het beschermingsniveau kan buiten de Europese Economische Ruimte lager zijn. In dergelijke gevallen en waar nodig zullen wij ervoor zorgen dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht en dat een adequate bescherming van uw gegevens wordt geboden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Het kan ook gebeuren dat My Future Home zijn leveranciers en dienstverleners toegang moet geven tot uw persoonsgegevens wanneer zij aan My Future Home diensten verstrekken, bijvoorbeeld om zijn IT-systemen te onderhouden en herstellen, of om een second opinion of een advies van een andere dienstverstrekker, die past in ons multidisciplinair team, te bekomen.

Het kan ook gebeuren dat My Future Home (wettelijk) verplicht is of voor de handhaving van de Algemene Voorwaarden, uw gegevens moet bekendmaken aan derden, en onder meer :

 • In geval van geschillen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals voldoen aan gerechtelijke bevelen;
 • Om samen te werken met de politiediensten of de belastingautoriteiten;

 

Artikel 5. De website “MyFutureHome.be”

5.1 Cookies

My Future Home gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van My Future Home wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zij onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren.

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. My Future Home wil graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren en u zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen door uw internetbrowser zo in te  stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kan daarnaast ook de informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hebt u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact: gdpr@myfuturehome.be.

5.2 Sociale media

Wij willen het u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Sociale Media. Dit kan onder andere door middel van Sociale Media (share) buttons.

Van de volgende Sociale Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Sociale Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

5.3 Links

Op de website kan u links naar externe websites aantreffen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5.4 Gegegens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

My Future Home kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat My Future Home zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op: gdpr@myfuturehome.be.  

Artikel 6. Welke rechten hebt u in verband met uw persoonsgegevens?

My Future Home staat ter beschikking indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Neem gerust contact op met My Future Home indien u:

 • Wenst te weten welke persoonsgegevens we over u verzamelen en verwerken;
 • Een kopie wenst te vragen van de gegevens die we van u bewaren;
 • Onnauwkeurige of onvolledige gegevens wenst te laten corrigeren;
 • Bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw gegevens wenst te laten verwijderen;
 • De verzameling en verwerking van uw gegevens wenst te beperken. Hou er wel rekening mee dat dit als gevolg zal hebben dat u niet meer de informatie en diensten zal ontvangen zoals hierboven beschreven;
 • Gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, namelijk dat u bij My Future Home een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief worden verwerkt, kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274.48.00, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 7. Bewaartermijn

My Future Home bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 10 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Artikel 8. Wijzigingen

My Future Home behoudt zich het recht voor het privacybeleid & Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9. Contact

Jan Baeten
jan@myfuturehome.be

— laatste update 01/01/2022 —

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken